RBG WARMTEPOMPEN / RBG TOTAAL INSTALLATIE TECHNIEK /

       HOOFDDORP COMFORT                

ALGEMENE VOORWAARDEN 2024


 
ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT

Het onderhoud en de inspectie vinden voor zover van toepassing eenmaal per jaar plaats, na afspraak via een brief of per e-mail, en zoveel mogelijk in het kwartaal waarin de servicebeurt gestart is.

Onder onderhoud/inspectie aan uw VR combiketel en/of staande cv-ketel wordt verstaan: 

1. Het schoonmaken van de ketel, het reinigen van het branderbed, de inspuiters, de eventuele waakvlambrander, de     
warmtewisselaar en trekonderbreker.
2. Het controleren van de eventuele ventilator en het reinigen daarvan, tevens luchttoevoer en rookgasafvoerkanaal.
3. Het controleren van de regel- en meetapparatuur, zoals thermostaten, sensoren, boilerthermostaat, maximaalthermostaat, de TTB (thermische terugslagbeveiliging), etc., het opmeten van de branderdruk.
4. Het controleren van de thermokoppel (indien aanwezig: de ontsteking en ionisatie), de afvaltijd van de gasmagneetspoel, 
het gasblok

Aan uw HR combiketel worden de volgende jaarlijkse werkzaamheden uitgevoerd:
1. Een visuele controle van het toestel op lekkages van koppelingen e.d.
2. Het controleren van de leidingen, bedrading geoxideerd, sifon controleren zo nodig reinigen.
3. Controleren van expansievat, inlaatcombinatie.
4. Het controleren van de ventilator in de cv ketel.
5.  Het controleren van rookgasluchtlekkages van de rookgasafvoerleidingen en de toevoerleidingen van het aanvoerlucht  op het    toestel.Verdere inspectiewerkzaamheden:
A.  Het controleren op de juiste werking van het expansievat en overstortventiel en afwateringssysteem. Zo nodig zal de instal¬latie worden bijgevuld.
B.  Het controleren van de leidingen, verdelers, vloerverwarmingsunit en radiatoren op lekkages.

C. Het controleren van de gasleiding welke aan uw toestel gekoppeld is en indien nodig zal de woning op algehele dichtheid worden gecontroleerd.

D. Het geven van instructies, om de installatie "Up to date" te houden. 


ALLE CONTROLEMETINGEN WORDEN VASTGELEGD IN EEN CONTROLERAPPORT.

ONDER EEN STORING WORDT VERSTAAN:


A. Alle storingen, zoals geen cv-werking of warm water meer, of pomp¬stil¬stand.

STORINGEN DIE NIET ONDER HET ABONNEMENT VALLEN:
A. Stroomstoring, anders veroorzaakt dan door sluiting aan de installaties.
B. Te weinig water door het niet tijdig bijvullen.
C. Lekkages aan het leidingnet, boilers en radiatoren, kranen en koppelingen alsme¬de verdelers en vloerverwarmingunit.
D. Lucht in de installatie, waardoor er geen circulatie plaatsvindt.
E. Door zelfwerkzaamheden aan de installatie, of door derden uitgevoerd.
F.  Het vervangen van de gehele ketel en het ontdooien c.q. vervan¬gen van bevroren installatie-onderdelen.
G. Warmtewisselaar cv ketel 10 jaar garantie -/- gebruikersjaren
H. Het uitwisselen van het expansievat en overstortventiel.WERKZAAMHEDEN AAN EEN CENTRALE AFZUIGUNIT: ABONNEMENT C
1. Het reinigen van de ventilatoren (waaiers), de WTW-batterij en de filters vervangen (periodiek volgens de fabrikant).
2. Het controleren van het condenswaterafvoer en deze zo nodig reinigen.
3. Het controleren van een eventueel aanwezige standenschakelaar en de condensatoren.
      Prijs van de te vervangen filters is niet opgenomen in het abonnement, tenzij anders overeengekomen.

BESTELLINGEN:

1. Bestelde artikelen die speciaal besteld worden dienen voor 2/3 aanbetaald te worden, echter het totale bedrag is verschudigd. 

2. Als speciaal bestelde artikelen geannuleerd worden buiten de wettelijke bedenktijd is het volledige bedrag verschuldigd -/- aftrek           van de eventuele arbeidsloon indien van toepassing.

3. Mochten de artikelen boven de € 1500,00 euro liggen is er zelfs een boete van 10% verschuldigd.

VOORWAARDEN:
1. De prijs van het abonnement is inclusief BTW en voorrijkosten.


2. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor onder¬houdsabonnementen voor woningin¬stallaties van toepassing
in samenwerking met de consumentenorganisaties (op aanvraag verkrijgbaar).   


3. Dit abonnement zal in werking treden na ontvangst van de betaling, of een ondertekende werkbon.


4. Het abonnement geldt voor 12 maanden bij A contracten, ( € 110,00), voor  ALL-in contracten is de looptijd afhankelijk van de      garantie periode 10, 12 of 15 jaar maar wordt jaarlijks afgerekend ( € 125,00) te weten een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, mochten er onderdelen vervangen zijn onder de 10,12 of 15 jaar garantie en u het abonnement de afgesloten periode niet uitzitten zijn wij gerechtigd de vervangen onderdelen ook door derden via ons aan u door te berekenen.

5. Bij eventuele loon- en of materiaalprijzen behouden wij ons het recht voor onze prijs dien overeenkomstig te herzien.

6. Betaling van de contractprijs geschiedt door middel van een factuur op of voor 1 november voorafgaand van het betreffende  kalenderjaar.

7. Door ondertekening van het jaarlijkse onderhoudsrapport geeft u aan, een onderhoudscontract te hebben en worden de        Algemene   voorwaarden geaccepteerd.

8.OPZEGGEN

Dit dient uiterlijk op 21 OKTOBER te geschieden, voorafgaande aan het betreffende jaar.

en alleen via de mail info@rbgwarmtepompen.nl/rbg-totaal@outlook.com

elke ander vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd!


E-mailen
Bellen
Map
Info